Privacy policy

Privacy policy

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website hoodhunt.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website. Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hoodhunt BV of die van een derde partij.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hoodhunt B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Hoodhunt BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Hoodhunt BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Hoodhunt BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Auteursrechten

Hoodhunt BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Geheimhoudingsverplichting

Op alle persoonsgegevens die Hoodhunt B.V. ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze overeenkomst of bestelling, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Hoodhunt BV zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Privacy

De gegevens en informatie die aan Hoodhunt BV zijn verstrekt, zal Hoodhunt BV zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Hoodhunt BV mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Hoodhunt BV niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Hoodhunt BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Hoodhunt BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hoodhunt BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Hoodhunt BV behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Hoodhunt BV zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

 

Beveiligingsmaatregelen

Hoodhunt B.V. neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoodhunt B.V. zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Cookies

Hoodhunt BV zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die Hoodhunt BV verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Hoodhunt BV heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Hoodhunt BV gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

 

Refund policy

Hoodhunt BV verstrekt geen compensatie van de gebruikte credits nadat uw verzoek tot contact door een andere gebruiker beantwoord is.

Indien de gebruiker binnen 3 weken niet heeft gereageerd op het bericht bestaat de mogelijkheid om het verzoek tot contact in te trekken. In dat geval krijgt u de gebruikte credit terug op uw account.

 

Toepasselijk recht en geschillen
 

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

 

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan via support@hoodhunt.nl contact met ons op.